header image

Jan 20, 2013

100th punya tithi of pandit paramhans ganeshji

Date: Sunday, 20th january 2013
Time: 10:00 am - 10:00pm
Venue: Vishnu park, Bangurnagar, Goregoan (West), Mumbai - 400090.

10:00am - 11:00am Puja archana
11:00am - 01:00pm Shri Vishnu sahastrnam
01:00pm - 02:00pm Prasad
02:00pm - 03:00pm Bhajan - Paramhans bhajan mandal
03:00pm - 04:30pm Durgaji ka laghunatak
04:30pm - 05:00pm Bhajan - Shrimati Vijya Rajasthani
05:00pm - 07:30pm Panditji ki leela - Shri Rajesh Prabhakar Mandloi
07:00pm onwards Mahaprasad
07:30pm - 09:30pm Bhajan samrat - Shri Anup Jalot
09:30pm - 10:00pm Chalisa, ashtak aur aarti